Terms of use


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fantastik s.r.o.

I. Základné ustanovenia

Stránka kusovekarty.sk je prevádzkovaná spoločnosťou FANTASTIK s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Fantastik s.r.o.so sídlom Obchodná 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47197013., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 89858/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“)  a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Osobitné pravidlá pri predobjednávke

V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude  Predávajúc Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude  Predávajúcim vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení ) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Fantastik s.r.o.so sídlom Heydukova 4, 811 08 Bratislava, IČO: 47197013. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté pre marketingové účely poskytuje  dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti Fantastik s.r.o. pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Spoločnosť Fantastik s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:

Adresa prevádzky: Obchodná 14, 811 06 Bratislava

kusovekarty@funtastic.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok: 12:00 – 19:00

Sobota: - 12.00 - 16.00

Nedeľa: zatvorené

Štátne sviatky: zatvorené

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Ak  spoločnosť Fantastik s.r.o. vykúpila tovar od neplatcu DPH a ponúka ju v kategórii Použitý alebo Zánovné, je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku. Jedná sa najme o kusové karty.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predajca ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

a.) cez stránku kusovekarty.sk

b.) osobne v prevádzkach predávajúceho.

DOSTUPNOSŤ
Ako dlho potrvá dodanie tovaru do vašich rúk, závisí aj od dostupnosti tovaru, ktorá je uvedená v detaile produktu a od spôsobu dodania, ktorý si na konci objednávky vyberiete.

Na sklade
Tento tovar máme v predajni a môžeme ho expedovať.

Na objednávku
Tento tovar nemáme na sklade a o dobe dodania Vás budeme informovať.

Predobjednávka
Predobjednávka je špeciálna služba. V tomto prípade tovar nie je na sklade, ale vytvorením predobjednávky nám poskytnete informáciu o tom, že máte o tovar záujem. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť si dostatok tovaru na deň vydania.

Keďže dátumy vydania a informácie o pripravovaných produktoch sú poskytované dodávateľmi a  často sú iba orientačné, nemôžeme ručiť za ich prípadné zmeny.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Fantastik s.r.o., Obchodná 14, 811 06 Bratislava.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu kusovekarty@funtastic.sk

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar , potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

VIII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a.    platba v hotovosti do 1000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

b.    platba vopred bankovým prevodom,

c.    platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),

d.    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line).

e.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

f.     platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Spoločnosť Fantastik s.r.o. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

IX. Dodacie podmienky

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  • osobný odber
  • zasielanie prepravnou službou
  • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi  Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia . Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20. 3. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

DÔLEŽITÉ INFO O OBJEDNÁVANÍ KUSOVÝCH KARIET.

 

Kôli zamedzeniu špekulácií, je možné si z kusových kariet objednať len 4 kusy od jednej karty!

V prípade chybne uvedeného počtu kusov kariet skladom, automaticky vybavujeme objednávku bez chýbajúcich kariet, pretože nevieme garantovať čas a cenu za akú ich opäť naskladníme.

www.magic-the-gathering.sk si vyhradzujú právo zrušiť objednávku alebo jej časť zadanou prostredníctvom nášho internetového obchodu.

 

Kvalita kariet

Všetky nami ponúkané karty sú anglicky a neohrané, ak nieje uvedené inak.

Ak je stav karty iný je to spravidla uvedené v popise karty a samozrejme sa to premietne aj do ceny karty.

Tu uvádzame stupnicu hodnotenia kariet:

NM/Ex - near mint/excelent: Ako nová, vytiahnutá z boosteru, maximálne s drobným škrábancom.

LP - Lightly played: Mierne obohraté karty, môžu mať ľahko odreté okraje.

MP - Moderatly played: Stredne obohraté karty, môžu mať viditelne odretý okraj či rub karty alebo ľahko poškodený roh.

HP - Heavily played: Silno obohraté karty, viditelne odretý rub a líc karty, poškodené, ohnuté rohy a pod. Karty ale nie sú zlomené alebo natrhnuté.


 

Všetok tovar z kategórie „kusových kariet“umiestnený na stránkach obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nieje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

Stránka obsahuje informácie o tovare a jeho cene vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti tak ako sú zobrazené na stránke, nevylučuje to ale možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo pred odoslaním tovaru kupujúcemu v prípade že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena, predávajúci neúmyselne mylne uviedol údaj o dostupnosti, množstve alebo kvalite tovaru. V prípade ak kupujúci už uhradil časť alebo celú sumu za objednávku, bude mu táto suma prevedená naspeť na účet a uzavretie kúpnej zmluvy sa neuskutoční.

 

DOSTUPNOSŤ
Ako dlho potrvá dodanie tovaru do vašich rúk, závisí aj od dostupnosti tovaru, ktorá je uvedená v detaile produktu a od spôsobu dodania, ktorý si na konci objednávky vyberiete.

Na sklade
Tento tovar máme v predajni a môžeme ho expedovať.

Na objednávku
Tento tovar nemáme na sklade a o dobe dodania ak presiahne 14 dní Vás budeme informovať.

Predobjednávka
Predobjednávka je špeciálna služba. V tomto prípade tovar nie je na sklade, ale vytvorením predobjednávky nám poskytnete informáciu o tom, že mate o tovar záujem. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť si dostatok tovaru na deň vydania.

Keďže dátumy vydania a informácie o pripravovaných produktoch sú poskytované dodávateľmi a  často sú iba orientačné, nemôžeme ručiť za ich prípadné zmeny.


 

Dôležité upozornenie:

Momentálne je stránka v štádiu testovacej prevádzky. Karty „common“ a „uncommon“ zo starších edícií (z roku 2014 a staršie) nemusia stavom zodpovedať kategórii NM/E obzvlášť „legacy edície“. Môžu sa vyskytovať chyby v popisoch kariet a ich „atribútoch“ako aj v dostupnosti produktov.