Privacy policy


Zásady spracovania osobných údajov.

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR ( ďalej aj "Zásady") vydaných spoločnosťou Fantastik s.r.o., je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej aj "údaje") spracovávame o fyzických osobách pri návštevách internetových stránok Magic-the-gathering.sk. Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracovávame, komu a z akého dôvodu ich môžeme odovzdať a aj informácie o tom, aké práva fyzickým osobám náležia v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( ďalej aj "Nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti správcu osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov Magic-the-gathering.sk a návštevníkov internetových stránok Magic-the-gathering.sk a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR.

Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú. Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom k právu na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu (napríklad v rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akčných ponukách atď.), respektíve pri uzavretí zmluvy o kúpe tovaru. Ide tak o údaje, ktoré nám oznámite pri zakúpení tovaru a služieb:

a. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy

 • Meno a priezvisko

 • E-mailová adresa

 • Telefónne číslo

 • Adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto)

 • Fakturačná adresa (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, IČO, IČ-DPH, DIČ)

 • Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v poznámke pri vyplňovaní objednávky

b. Ďalšie údaje spracované na základe vášho súhlasu, ktorý od Vás získame tým, že používate naše služby

 • IP adresa

 • Súbory cookies (v prípade online služieb)

 • Záznamy o správaní na internetových stránkach Magic-the-gathering.sk získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok Magic-the-gathering.sk a internetovú reklamu

 • Prípadne iný online identifikátor

c. Údaje o zakúpenom tovare

 • Zoznam a obsah objednávok

 • Zoznam a obsah uložených rozpracovaných objednávok

  Vaše osobné údaje spracovávame pre:

 • Plnenie zákonných daňových povinností

   

 • Vymáhanie pohľadávok a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem Magic-the-gathering.sk ), evidencia dlžníkov

 • Marketingové účely

Poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinností Správcu voči zákazníkom zaistiť. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plynutia zo zmluvy pre spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva Správca s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenie a zasielaním informácií o produktoch, novinkách a akčných ponukách Magic-the-gathering.sk. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok Magic-the-gathering.sk, sú spoločne s týmito kontaktmi spracované aj údaje z cookies Magic-the-gathering.sk, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania informácií o novinkách a akčných ponukách je možné vykonať e-mailom kusovekarty@funtastic.sk

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach Magic-the-gathering.sk a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok Magic-the-gathering.sk, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy Magic-the-gathering.sk

Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú:

 • Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov

 • Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame

 • Osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú

 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)

 • Inkasné agentúry za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok

 • Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou

 • Prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu

   

Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii Slovenskej Repuliky, poprípade iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu počas ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov alebo služieb, respektíve pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že e-maily nemusia byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu kusovekarty@funtastic.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

 • Právo na informácie

 • Právo na prístup k osobným údajom

 • Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť

 • Právo na výmaz osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch

 • Právo na obmedzenie spracovania

 • Právo na oznámenie opravy, vyškrtnutia, obmedzenia spracovania

 • Právo požadovať prenesenie údajov

 • Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch

 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať

 • Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch

 • Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail kusovekarty@funtastic.sk

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona môže byť všetka komunikácia s Vami monitorovaná.